Historia

Historia Stora Ek

Stora Ek har en lång historia. Den förste kände ägaren var väpnaren Erik Tyrgilsson under senare hälften av 1400-talet. 1724 blev friherre Peter Scheffer, hovrättspresident och landshövding i Skaraborgs län, Stora Eks ägare.

Det är Peters söner Carl Fredrik och Ulrik, som övertog Stora Ek 1754, som gett gården dess karaktär av slottsanläggning. Carl Fredrik Scheffer (1715-86) blev 1756 guvernör för unge kronprins Gustav och efter dennes kupp 1772 inträdde han i rådet som han tillhörde till sin död. Ulrik Scheffer (1716-99) valde den militära banan men gav sig också in i politiken som medlem av hattpartiet vid 1740-talets riksdagar. Efter hattarnas seger 1769 blev han riksråd och rikskansliråd och en kort tid kanslipresident. Han blev sedan den dominerande gestalten i Gustav III regering. Gustav III besökte själv Stora Ek vid inte mindre än tre tillfällen. 1783 tog han avsked och drog sig tillbaka till Stora Ek där han tillbringade återstoden av sitt liv.

Ny herrgård

Stora Ek motsvarade dock inte tidens krav på en representativ bostad passande brödernas ställning. Planering och byggnadsarbeten för en ny herrgårdsanläggning påbörjades därför omkring 1757-1759. Byggnaderna och trädgårdsanläggningen kom att följa det rådande franska modet. Det råder dock delade meningar om vem som ritat anläggningen. Ofta framhålls Carl Fredrik Adelcrantz som arkitekten medan vissa källor anger Jean Eric Rehn. Ritningar och vittnesmål lämnar motstridiga uppgifter och kanske var båda engagerade i arbetet.

Huvudbyggnaden och den södra köksflygeln stod färdiga 1768 men först ett decennium senare återupptogs och fullbordades arbetet. Då var Ulrik Scheffer ensam byggherre sedan 1766, då Carl-Fredrik blev delägare i egendomen Tyresö, för att sedan flytta till Trolleholm i Skåne. Efter att bygget slutförts reste Ulrik Scheffer en minnesten i parken 1782, vars text dock framhåller även broderns insatser:

”Tvenne bröder Grefwarne Carl och Ulric Scheffer hafwa bidragit till denna gårds flyttning, ombyggnad, förbättring och prydnad. Den förra lade grunden dertil medelst walet af platsen på hwilchen han lät uppföra det stora stenhuset och den wänstra flygelen inne på gården. Den senare har fullbordat alla öfriga byggnader så i Man- som Ladu-gården. Han har utwidgat Åkerjorden och uppodlat kärr. Berg och Stenrösen hafwa blifwit förvandlade til fruchtbärande och prydeliga Trägårdar. Minnet häraf lät han förwara genom denna sten som uprestes år 1782.”

På Stora Eks ägor finns även denna runsten, som sägs stå utmed den väg där gamla kungar tros ha gjort sin Eriksgata.

”Udd skald reste denna sten efter Torsten sin son och gjorde en stenbro efter … bonde i eomby och trettio märken åt Erik”.

Arbetskraft från Stockholm

Genom bevarade räkningar har man kunnat följa arbetets gång. För de mera krävande uppgifterna anlitades folk från Stockholm.

Under den tid som gått sedan bröderna Scheffer lät anlägga herrgården har anmärkningsvärt lite förändrats. Både mangårdsbyggnaderna, som också har mycket kvar av ursprungliga interiörer, såväl som trädgården och parken kring Stora Ek har i stort sett bevarat sitt utseende från 1700-talet.

När Ulrik Scheffer dog barnlös 1799 övergick Stora Ek till styvsonen greve Magnus Fredrik Brahe. Därefter följde en tid av täta skiften i ägarelängden. En av dessa var Karl XIV Johan. 1827 bytte kapten Adolf Gerhard Lilliestierna sitt fideikommiss Edö i Närke mot Stora Ek. Fideikomisset överflyttades då till Stora Ek som stannade i Lilliestiernska släkten ända in på 1990-talet.

1996 såldes Stora Ek av familjen Lilliestierna till den norske åkeriägaren Ragnar Utne. Under sin tid som ägare har Ragnar Utne köpt till ett stort antal fastigheter, täckdikat och utvecklat odlingsarealen.

Källa: Riksantikvarieämbetet m.m.

Stora Ek idag

Den 18 mars 2014 köpte Karl-Johan Blank, Julas koncernchef och ägare, Stora Ek på exekutiv auktion. Köpet omfattade ett flertal fastigheter. Den sammanlagda egendomen omfattar totalt drygt 2400 hektar mark.

Karl-Johan Blank har valt att samla hela fastighetsinnehavet, som omfattar ett stort antal gårdar, under den nya fastighetsbeteckning 5:35.

Under 2014 köptes ytterligare mark för att samla ihop ägorna i en än mer sammanhängande areal.

Idag används huvudbyggnaden på Stora Ek bland annat till konferenser inom Julasfären.

Upptäck Stora Ek

HISTORIA

Stora Ek har en lång historia med anor från medeltiden. Anläggningen färdigställs under 1700-talet.

SKOG

Stora Ek har ett stort skogsbestånd med mestadels granskog, men även blandskog förekommer.

JORDBRUKET

Jordbruket på Stora Ek bedrivs i huvudsak av två arrendatorer. Totalt rör det sig om 1 400 hektar åkermark som arrendatorerna brukar.

JAKT

På Stora Ek kan du som jägare boka jakter över en helg. Jakten bedrivs på över 1000 hektar mark med ett av Skaraborgs finaste bockbestånd.