Jordbruk

Driften av Stora Ek

Jordbruket på Stora Ek med tillhörande gårdar sköts av Jula Miljö & Energi, ett koncernbolag i Jula Holding. Driftsledare för jordbruket är Arvid Posse.

Totalt rör det sig om 1 260 hektar åkermark som brukas och i dagsläget odlas hela arealen på Stora Ek med tillhörande fastigheter på konventionellt vis. Det finns dock en målsättning att ge gården en mer hållbar profil. På gården finns en lagringskapacitet för cirka 11000 ton spannmål.

Spannmålslagring

På gården finns en lagringskapacitet för cirka 11000 ton spannmål.

Bandtraktorer

Marken som är våt mossjord hade inte varit möjlig att odla utan detta dräneringssystem. Det finns liknande invallningar över allt i världen. Den närmaste liknande anläggningen är de vallar och kanaler som finns vid och i Hornborgasjön.

Vallen och dräneringen till trots så är det inte alltid helt enkelt att bruka den våta mossjorden. Det gäller att minska marktrycket så mycket som möjligt och för ändamålet används ofta flera dubbelmontage och bandtraktorer (Quadtrac).

Invallning mot ån Tidan

En del av Stora Eks Egendom präglas av kanaler och invallningar

Invallning

Cirka 200 hektar åkermark avgränsas av en stor vall som byggdes i mitten av 1900-talet.

Det mesta av vattnet som kommer från ovanliggande terräng rinner i och med vallen runt åkermarken i små bäckar och ut i ån Tidan. Åkermarken har också ett vanligt dräneringssystem, täckdikning, diken/kanaler inom invallningen som leder vattnet till den lägsta punkten där den sedan pumpas ut i Tidan.

Vallen är stor och klarar det mesta men vid extrema flöden räcker inte ens detta. I samband med extremt snörika vintrar kan det hända att vårfloden går över, men detta sker inte tätare än med 100-årsintervaller.

Utanför invallningen på ena sidan finns fågelsjön, Eka-sjön. Vallen utgör en sida av sjön.

Ån Tidan löper igenom Stora Eks egendom och sätter sin prägel på landskap och mark

Invallningspump

Detta är en bild på den nya Invallningspumpen ”Flygt” som har en kapacitet på 500 l/sekund. Den används vid extrema flöden när vattennivåerna riskerar att bli för höga.

Normalt används en mindre dränkbarpump för att hålla rätt nivå i dikena.

Kontaktpersoner

Arvid Posse

Driftsledare

073-821 06 97
arvid.posse@jula.se

Upptäck Stora Ek

HISTORIA

Stora Ek har en lång historia med anor från medeltiden. Anläggningen färdigställs under 1700-talet.

SKOG

Stora Ek har ett stort skogsbestånd med mestadels granskog, men även blandskog förekommer.

JORDBRUKET

Jordbruket på Stora Ek bedrivs i huvudsak av två arrendatorer. Totalt rör det sig om 1 260 hektar åkermark som arrendatorerna brukar.

JAKT

På Stora Ek kan du som jägare boka jakter över en helg. Jakten bedrivs på över 1000 hektar mark med ett av Skaraborgs finaste bockbestånd.