Skog

Skogen på Stora Ek

Stora Ek med tillhörande fastigheter har ett stort skogsbestånd som täcker en yta om cirka 1000 hektar. All skog är samlad i ett stort sammanhängande skifte från Stora Ek och mot Lugnås.

Till största delen rör det sig om granskog, cirka 70 procent, och tall, cirka 10 procent.

Det finns även inslag av lövskog, cirka 20 procent. På vissa ställen finns även ek och bok.

Det totala virkesförrådet är cirka 198 000 m3sk med ett medeltal per hektar om cirka 192 m3sk. Det är långt över genomsnittet för hur det ser ut i övriga Skaraborg. Anledningen till att skogen på Stora Ek har ett högt värde är att den är välskött under lång tid.

På en fastighet av Stora Eks storlek finns det alltid åtgärder som måste göras. Plantering, röjning, gallring och slutavverkning.

Tillväxten på skogen är varje år över 7000 m3sk.

Skogen brukas av Stora Eks ägare Karl-Johan Blank och av förvaltaren Vadsbo Skog (http://www.vadsbo-skog.se/), ett lokalt förvaltningsbolag med lång historia och erfarenhet av skogsförvaltning i trakten, som har förvaltat skogen i närmare 40 år (olika ägare).

Skogsvägar

I november 2014 påbörjades ett stort arbete med att förbättra och lyfta kvalitén på Stora Eks skogsvägar.

Bland annat handlar det om att plocka bort stora stenar, åtgärda ojämnheter, rätta till diken, kantskära så att vatten kan rinna av vägkroppen och byta ut trummor under vägen som transporterar bort vatten. Dessutom grusas vägarna upp med olika bärlager.

Vägprojektet ska vara klart under 2015.

Totalt finns upp mot fyra mil skogsväg på Stora Eks marker.

Skogsdiken

I samband med att skogsvägarna har åtgärdats så har även en upprustning av Stora Eks skogsdiken genomförts.

Det handlar bland annat om dränering, d.v.s. att få bort vatten från skogsmarken. Det är viktigt att huvudkanalerna är i gott skick. I vissa stycken är det minst lika viktigt som att plantera eller röja i skogen.

Med Karl-Johan Blank som ny ägare för Stora Ek har arbete med skogsdikningen intensifierats och åtgärden löper på längre sikt. Dikning görs även i samband med andra åtgärder, exempelvis i samband med gallring.

Skogsdammar

Skogsdammar är viktiga inslag i naturen. De bromsar upp vattnets väg genom skogen vilket är bra bland annat för att kväve fångas upp. En skogsdamm fungerar som en naturlig rengöring av vattnet.

Renare vatten från skogen leder till renare vatten i Tidan, sedan i Vänern och sedan ut i Västerhavet.

På Stora Ek finns det tre lite större dammar (d.v.s. över ett halvt hektar) och ett antal mindre som är spridda över skogsarealen. Skogsdammarna har stor betydelse för djurlivet, inte bara för jakten utan för allt från fågelliv till insekter m.m.

Park och åkermark

Parken som omgärdar Stora Ek har röjts upp och en hel del har tagits ner. Det långsiktiga syftet är att rusta upp parken.

Bland annat har infarterna lyfts fram vilket öppnat upp för mer sikt in till slottet och fastigheten.

Tanken är att parken kring slottet ska föryngras och iordningställas. Det är nu i första hand överväxta hasselbuskar samt, så kallat ”farliga träd” som kunnat blåsa ner, som nu tagits bort. Även yngre träd som föryngrat sig på naturlig väg in i parken har tagits ner.

Kanter mot åkermarken har också röjts upp för att få bort träd och sly som hängt in över åkrarna.

Kontaktpersoner

Tommy Ek

Vadsbo Skog AB

0706-98 02 29
tommy.ek@telia.com

Upptäck Stora Ek

HISTORIA

Stora Ek har en lång historia med anor från medeltiden. Anläggningen färdigställs under 1700-talet.

SKOG

Stora Ek har ett stort skogsbestånd med mestadels granskog, men även blandskog förekommer.

JORDBRUKET

Jordbruket på Stora Ek bedrivs i huvudsak av två arrendatorer. Totalt rör det sig om 1 400 hektar åkermark som arrendatorerna brukar.

JAKT

På Stora Ek kan du som jägare boka jakter över en helg. Jakten bedrivs på över 1000 hektar mark med ett av Skaraborgs finaste bockbestånd.